Centrum diagnostických metód

...uvidíte, čo ste doteraz nevideli...

Cenník - KLIENT

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je plne hradené zdravotnou poisťovňou, s ktorou má Centrum diagnostických metód SPINN uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zmluvné zdravotné poisťovne:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Apollo, zdravotná poisťovňa, a.s.

V prípade, že má záujem o vyšetrenie klient, ktorý je poistený u inej ako zmluvnej poisťovne je povinný si vyšetrenie plne uhradiť podľa aktuálneho cenníka.

Zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu

A. Zdravotné výkony plne uhrádzané zdravotnými poisťovňami na základe verejného zdravotného poistenia t.j. bez úhrady pacientom

 - vyšetrenie magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému Bez úhrady

B. Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa bodu A. vyššie, ktoré poskytovateľ poskytuje, a pri ktorých môže požadovať od pacienta úhradu, avšak výlučne v prípade, ak pacient o tieto dodatočné služby požiada

- poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie pacientovi 4 EUR

- poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom + odoslanie DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom pacientovi poštou 8 EUR

- expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní + odoslanie výsledku poštou pacientovi      16 EUR

- expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní +  softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom + odoslanie výsledku poštou pacientovi 20 EUR

C. Zdravotné výkony plne hradené pacientom - klientom na základe samostatného zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi klientom a spoločnosťou SPINN s.r.o.

- samoplatca - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému  99 EUR

- samoplatca - vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému  175 EUR

Cenník je platný od 01.07.2015

 

UPOZORNENIE

  • Klientov bez “Žiadanky o vyšetrenie magnetickou rezonanciou”  VYŠETRUJEME LEN AKO SAMOPLATCOV ! 
  • Klientov, ktorí nepredložia preukaz poistenca VYŠETRUJEME LEN AKO SAMOPLATCOV ! 


Telefónne čislo

0903 701 341

Na stiahnutie